Over ons

Stichting Samen voor Malawi is opgericht op 28 juni 2013 te Ridderkerk. De Stichting is voortgekomen uit een werkgroep die een samenwerkingsperiode van één jaar met een andere stichting is aangegaan. In deze periode is gebleken dat visie en missie dusdanig van elkaar verschilden dat een verdere samenwerking niet mogelijk bleek.

Stichting Samen voor Malawi laat zich leiden door de opdracht vanuit de Bijbel en heeft de volgende kernwaarden vanuit Matt. 25:35-40, dat zegt:

35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Onze statutaire doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel vanuit Christelijke overtuiging de medemens in Malawi, ongeacht kleur, ras of religie, die door honger, armoede en gebrek aan onderwijs geen, een minimale en/of sombere toekomst tegemoet gaan, te ondersteunen en te helpen, in de breedste zin van het woord, waarbij wij willen bijdragen aan een verbeterde toekomst voor de kinderen waarin honger en armoede worden verminderd en onderwijs wordt verbeterd.

De stichting tracht haar doel te bereiken, door als ANBI, met een vooraf uitgewerkt en specifiek projectplan de handen ineen te slaan met de plaatselijke bevolking in Malawi. Op basis van het onderliggende projectplan fondsen te werven om dit project te financieren en ten uitvoer te brengen.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Visie
De Stichting heeft als visie  dat zij vanuit Christelijke overtuiging om moet zien naar haar medemens in nood. Deze Stichting heeft met name een warm hart voor Malawi en wil zich ook inzetten om daar de medemens te helpen aan een betere toekomst.

Missie
De Stichting wil zich inzetten in het bestrijden van honger en ondervoeding. Veel ontwikkelingslanden hebben profijt van de ontwikkelingssamenwerking met westerse, rijke landen. Malawi hoort daar niet bij. Door grote armoede van het land is de vooruitgang in het land naar een betere levensstandaard vrijwel nihil. De Stichting wil dit realiseren door financiële middelen die geschonken worden door mensen die ons werk een warm hart toedragen. Dit kan door middel van donateurschap, incidentele giften maar ook door acties die binnen de stichting worden georganiseerd om de projecten te financieren.